Contact Us

ALIC Center, 8 Tianda Road, Hefei, Anhui, China

Email: wang_yang@alic.com

Tel: +86-551-62299310

Fax: +86-551-62826319

Mobile: +86-13721105332

Zip Code: 230088